فرم و طرح در موسیقی

48,000 تومان

عنوان : فرم و طرح در موسیقی
نویسنده/نویسندگان : روی بنت
مترجم : احسان امامی
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 96
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 1-24-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1784378