فردریک شوپن(مازورکا)

29,500 تومان

عنوان : فردریک شوپن (مازورکا)
نویسنده/نویسندگان : شوپن
مترجم : ندا علی غنی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 190
تاریخ چاپ: اول/1394
شمارگان: 500نسخه
شابم : 1-30-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3836654