فردریک برگمولر

18,500 تومان

عنوان : بیست و پنج تمرین پیشبردی برای پیانو اپوس 100
نویسنده/نویسندگان : فردریک برگمولر، ویرایش ویلارد پالمر
مترجم : ندا علی غنی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 56
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 3000 نسخه
شابکم : 8-28-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3641878