فالگوش

15,000 تومان

عنوان : فالگوش (هفت قطعه برای سنتور)
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 44
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 8-30-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 797568م