صد رنگ رنگ

80,000 تومان

عنوان : صد رنگ رنگ
نویسنده/نویسندگان : ارشد تهماسبی
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 236
چاپ: سوم/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 2-61-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 762678م