صد درس دف

50,000 تومان

عنوان : صد درس دف
نویسنده/نویسندگان : مجید وطنیان
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 97
چاپ: پنجم/1391
شمارگان: 2500 نسخه
شابم : 0-02-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2153001