صدا سازی

13,000 تومان

عنوان : صدا سازی
نویسنده/نویسندگان : علی خدایی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 60
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 3-37-8538-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3268918