شیوه ی نی نوازی

58,000 تومان

عنوان : شیوه ی نی نوازی
نویسنده/نویسندگان : محمد علی کیانی نژاد
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : شیوه ی نی نوازی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: –
چاپ: بیست و یکم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 4-428-360-964
شماره کتابشناسی ملی: 8226428م