شیوه ی نوین دف نوازی (جلد ۲)

40,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوین دف نوازی (جلد 2)
نویسنده/نویسندگان : مسعود حبیبی
مترجم : –
نام انتشارات : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 76
چاپ: چهارم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-16-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 781766م