شیوه ی نوین دف نوازی (جلد ۱)

45,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوین دف نوازی (جلد 1)
نویسنده/نویسندگان : مسعود حبیبی
مترجم : –
نام انتشارات : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 84
چاپ: دهم/1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 2-15-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 176678م