شیوه ی نوین آموختن تار، سه تار (دفتر دوم)

8,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوین آموختن تار، سه تار (دفتر دوم)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 59
چاپ: یازدهم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-25-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1788277م