شیوه ی نوازندگی کاخن (جلد دوم)

40,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوازندگی کاخن (جلد دوم) ریتم های فلامنکو
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا رئیسی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 111
چاپ: اول/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-86-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3532876