شیوه ی سنتور نوازی

62,000 تومان

عنوان : شيوه ی سنتور نوازی
نویسنده/نویسندگان : پشنگ کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 120
چاپ: شصت و چهارم/1396
شمارگان: 5500 نسخه
شابم : 7-2-9014501-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7812118م