شیوه ی آموزش موسیقی به کودکان

8,000 تومان

عنوان : شیوه ی آموزش موسیقی به کودکان
نویسنده/نویسندگان : انتشارات چنگ
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 100
چاپ: دوم/1387
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 1-27-8538-964
شماره کتابشناسی ملی: 24426-83م