شیوه های آرشه کشی اپوس ۵۰

25,000 تومان

عنوان : شیوه های آرشه کشی اپوس 50
نویسنده/نویسندگان : آگوستین کازورتی
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 35
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 4-20-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4269712