شیوه نوازندگی کاخن (جلد اول)

47,000 تومان

عنوان :شیوه نوازندگی کاخن (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا رئیسی
مترجم : –
نام انتشارات : نای نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 111
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم :1-47-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3532876