شیوه نوازندگی بندیر

40,000 تومان

عنوان : شیوه نوازندگی بندیر
نویسنده/نویسندگان : زکریا یوسفی
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :
تعداد صفحه: 104
چاپ: اول-1397
شمارگان: 1000نسخه
شابم : 5-16802629-0-979