شوچیک : مکتب تکنیک آرشه کشی (کتاب دوم)

12,000 تومان

عنوان : شوچیک : مکتب تکنیک آرشه کشی (کتاب دوم)
نویسنده/نویسندگان : اتاکار شوچیک
مترجم :-
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: چهارم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-58-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8319374م