شوچیک اپوس ۷ و اپوس ۹

20,000 تومان

عنوان : تمرین های تریل (اپوس 7) و تمرین های دوبل نتها (اپوس 9) برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : اتاکار شوچیک
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 52
چاپ: سوم/1392
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 1-30-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8521385م