شوچیک اپوس ۱

20,000 تومان

عنوان : تمرین های پوزیسیون اول برای ویولن(اپوس 1)
نویسنده/نویسندگان : اتاکار شوچیک
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 52
چاپ: چهارم/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 7-00-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 645783م