شوپن(اتودها)

35,000 تومان

عنوان : شوپن اتودها
نویسنده/نویسندگان : فردریک فرانسوا شوپن
مترجم : محمد رضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 108
تاریخ چاپ: پنجم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-44-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 12500-80م
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)