شعر بی واژه جلد۴

25,000 تومان

عنوان : شعر بی واژه
نویسنده/نویسندگان : علیرظا جواهری
مترجم : –
نام انتشارات : مهتاب
تعداد جلد :7
تعداد صفحه: 28
چاپ: اول زمستان 1389
شمارگان: 3000جلد
شابم :8-2-9014555-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –