شعر بی واژه جلد۲

30,000 تومان

عنوان : شعر بی واژه چلد2
نویسنده/نویسندگان : علیرظا جواهری
مترجم : –
نام انتشارات : مهتاب
تعداد جلد :7
تعداد صفحه: 58
چاپ: اول دوم زمستان 1395
شمارگان: 1000جلد
شابم :4-11-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –