شعر بی واژه جلد ۵

35,000 تومان

عنوان : شعر بی واژه : مجموعه ی تک نوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : پرویز مشکاتیان
مترجم : –
نام انتشارات : علیرضا جواهری
تعداد جلد : 7
تعداد صفحه: 75
تاریخ چاپ: اول/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-00-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7873-85م