شعر بی واژه جلد ۱

35,000 تومان

عنوان : شعر بی واژه جلد 1
نویسنده/نویسندگان : پرویز مشکاتیان
مترجم : –
نام انتشارات : علیرضا جواهری
تعداد جلد : 7
تعداد صفحه: 63
تاریخ چاپ: اول/1386
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 4-19-802610-M
شماره کتابشناسی ملی: 7873-85م