شش دوئت آسان برای ویولن

25,000 تومان

عنوان : شش دوئت آسان (برای ویولن)
نویسنده/نویسندگان : ایگناتوس پلیل
مترجم : الناز گلدوز
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 9-9-9014522-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1817825