شش درس ویولن یهودی منوهین

25,000 تومان

عنوان : شش درس ویولن یهودی منوهین
نویسنده/نویسندگان : یهودی منوهین
مترجم : ساسان گلفر
نام انتشارات : انتشارات آرویج
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 236
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-04-8091-964
شماره کتابشناسی ملی: 8147867م