شروعی متفاوت در نواختن گیتار

14,000 تومان

عنوان : شروع متفاوت در نواختن گیتار (دوره ی مقدماتی)
نویسنده/نویسندگان : علی مبشری
مترجم : –
نام انتشارات : اصفهان، علی مبشری
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 72
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-076-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3159363