سی تصنیف

30,000 تومان

عنوان : سی تصنیف (برگزیده تصنیف های قدیمی برای ویولن و کمانچه)
نویسنده/نویسندگان : سلمک سقائی
مترجم : –
نام انتشارات :  تصنیف تهران
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 75
چاپ: هشتم/1394
شمارگان: 550 نسخه
شابک : 9-1-90166-964
شماره کتابشناسی ملی: 1665-78م