سپیده

20,000 تومان

عنوان : سپیده
نویسنده/نویسندگان : پشنگ کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 56
چاپ: ششم/1393
شمارگان: 4400 نسخه
شابم : 5-8-9014512-M
شماره کتابشناسی ملی: 2731005