سوزوکی (کتاب دوم)

35,000 تومان

عنوان : مکتب ویولن سوزوکی (کتاب دوم) (شامل جلدهای 4،3 و 5)
نویسنده/نویسندگان : شی نی چی سوزوکی
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 76
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-80-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2348900