سوزوکی (کتاب اول)

35,000 تومان

عنوان : مکتب ویولن سوزوکی (کتاب اول) (شامل جلدهای 1 و 2)
نویسنده/نویسندگان : شی نی چی سوزوکی
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 79
چاپ: یازدهم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 2-63-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1299007