سوار بر اسب خیال

10,000 تومان

عنوان : سوار بر اسب خیال (7قطعه از گیتار فلامنکو)
نویسنده/نویسندگان : مسعود امیری
مترجم : –
نام انتشارات : موسیقی عارف
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 100
چاپ: اول/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-31-802613-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2698609