سه تار و نغمه های آشنا

60,000 تومان

عنوان : سه تار و نغمه های آشنا
نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون
مترجم : –
نام انتشارات : هستان
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 144
تاریخ چاپ: سوم/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 5-10-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2503434