سل آیین

30,000 تومان

عنوان : سل آیین ده قطعه برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : پرویز مشکاتیان
مترجم : –
نام انتشارات : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 9-5-9014555-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2182962