سلفژ مقدماتی یک صدایی (جلد اول)

18,000 تومان

عنوان : سلفژ مقدماتی یک صدایی (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : ب. کالمیکوف – گ.فریدکین
مترجم : میربابا مبررحیم
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 59
چاپ: چهارم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 6-05-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1134193