سرگذشت پیانو

45,000 تومان

عنوان : سرگذشت پیانو
نویسنده/نویسندگان : هرولد شونبرگ
مترجم : پرتو اشراق
نام انتشارات : تهران : ناهید
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 644
چاپ: پهارم/1395
شمارگان: 770 نسخه
شابک : 0-39-6205-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8127134م