سرگذشت موسیقی ایران (سه جلد در یک مجلد)

140,000 تومان

عنوان : سرگذشت موسیقی ایران
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 804
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-52-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8116099م