سرمشق

8,500 تومان

عنوان : سرمشق
نویسنده/نویسندگان : علینقی وزیری
مترجم : –
نام انتشارات : رازگو

تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 128
تاریخ چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابک:3-01-7739-600-978
شماره کتابشناسی ملی:3694711