سرمشق اول برای گیتار کلاسیک

15,000 تومان

عنوان : سرمشق اول برای گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : روشنک مقصودلو
مترجم : –
نام انتشارات : روشنک مقصودلو
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 108
چاپ: اول/1380
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 1-0107-06-964
شماره کتابشناسی ملی: 807787م