سرایش جلد۲

85,000 تومان

عنوان : سرایش2 اموزش عملی وزن
نویسنده/نویسندگان :  حسین مهرانی
مترجم : –
نام انتشارات : مولف
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 257
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 1-4349-06-964
شماره کتابشناسی ملی: 2077974