سبک های موسیقی از بلوز تا امروز

8,000 تومان

عنوان : سبک های موسیقی از بلوز تا امروز
نویسنده/نویسندگان : علیرضا صنیعی تهرانی
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 208
چاپ: اول/1388
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 1-99-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1285821