سایت ریدینگ برای گیتار – جلد اول

37,000 تومان

عنوان : سایت ریدینگ(دشیفراژ) برای گیتار – جلد اول
نویسنده/نویسندگان : جان کمبر،مارتین بیچ
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 76
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-5-9014588-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3582947