سازشناسی

40,000 تومان

عنوان : ساز شناسی
نویسنده/نویسندگان : پرویز منصوری
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : زوار
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 228
چاپ: هشتم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 4-088-401-964
شماره کتابشناسی ملی: 793835م