ساز تنها ۱

60,000 تومان

عنوان : ساز تنها 1
نویسنده/نویسندگان : فرشید فرهمند حسن زاده
مترجم : –
نام انتشارات : مولف(فرشید فرهمند حسن زاده)
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 108
چاپ: اول/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-75-802610-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4624347