زمزمه باران

15,000 تومان

عنوان : زمزمه ی باران(یکصد قطعه برای نی)
نویسنده/نویسندگان : امیر بلالی کوچصفهانی
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 1000
چاپ: سوم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-81-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 20349-82م