ریتم خوانی و ریتم شناسی

7,500 تومان

عنوان : ریتم خوانی و ریتم شناسی
نویسنده/نویسندگان : اردشیر بزرگ نیا
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 148
چاپ: سوم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 3-10-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1994845