رویکردی نوین به آموزش مهارت شنیداری در موسیقی

70,000 تومان

عنوان : رویکردی نوین به آموزش مهارت شنیداری در موسیقی
نویسنده/نویسندگان : لئوکرافت
مترجم : علی اکبرامیدنژاد
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 140
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 7-87-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4382338