ل ویولن (جلد ۵)

17,000 تومان

عنوان : روش آموزش ویولن (جلد پنجم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 68
چاپ: یکم/1383
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 3-71-6341-964
شماره کتابشناسی ملی: 82708م