ل ویولن (جلد سوم)

17,000 تومان

عنوان : روش آموزش ویولن (جلد سوم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 58
چاپ: هفتم/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 8-67-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 82708م